VAPZ

 

Het Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen ‘ VAPZ ‘

Voor zelfstandigen

Voor zelfstandigen in hoofdberoep, in bijberoep en meewerkende echtgenoten van min 18 jaar. Met de mogelijkheid om de gespaarde bedragen af te trekken als beroepskosten.

Dubbele besparing

U geniet fiscale voordelen en betaalt minder sociale bijdragen.

Voorschot mogelijk

U kunt een deel van uw kapitaal op elk moment gebruiken voor de aankoop of renovatie van een woning in de Europese Economische Ruimte.

Gegarandeerd winst

De rentevoet is gewaarborgd en wordt jaarlijks herzien.

Combineerbaar

U kunt de voordelen van het VAPZ combineren met andere pensioenspaarplannen (Individuele Pensioentoezegging en Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen) voor een mooi kapitaal bij uw pensioen.

Wat is de looptijd van het contract en het minimum bedrag?

U kunt stortingen doen tot de leeftijd van uw wettelijk pensioen en langer in het geval u verder blijft werken en sociale bijdragen blijft betalen. De minimale looptijd van het contract is 5 jaar.

Het minimum bedrag is 100 euro per jaar.

Minder belastingen en sociale bijdragen.

 • Profiteer van belastingvoordelen: u kunt het bedrag van de gestorte premies aftrekken als beroepskosten.
 • Betaal minder sociale bijdragen: doordat uw premies fiscaal aftrekbaar zijn, vermindert ook het beroepsinkomen dat als basis geldt voor de berekening van uw toekomstige sociale bijdragen.

Storten zoals u het wilt

 • Kies zelf de frequentie en het bedrag van uw stortingen: u stort uw premies maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks. U bepaalt zelf hoeveel u spaart met een minimum van 100 euro per jaar. Maximaal bedraagt de som 3.859,40 euro per jaar voor het gewone VAPZ en 4.440,43 euro voor het sociale VAPZ (2021). Met deze sociale VAPZ geniet u extra bescherming via het solidariteitsluik bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid.

Rendement en kosten

De gewaarborgde rente wordt elk jaar op 1 januari van het jaar herzien en is gegarandeerd tot 31 december van het lopende jaar.

De volledige reserve en de nieuwe stortingen profiteren van:

 • de rentevoet die van kracht is tot het moment waarop deze verandert,
 • een mogelijke winstdeelname.

Kosten

 • Instapkosten op premie : max. 6%
 • Andere kosten : een maandelijkse beheerstoeslag van 1,5 euro.

Fiscaliteit Uitkering Kapitaal

Het kapitaal wordt belast op basis van een fictieve (°) rente (maximum 5% van het kapitaal) gedurende 10 tot 13 jaar. De winstdeelname is vrijgesteld van belasting.

(°) u zal, tussen 10 tot 13 jaren, een percentage van dat kapitaal als pensioen moeten vermelden op uw belastingaangifte. Het percentage is afhankelijk van de leeftijd waarop u het kapitaal krijgt.

Uitkeringen van de VAPZ en uitsluitingen

De uitkering gebeurt in geval van pensionering van de verzekerde, bij leven van de verzekerde op einddatum (indien de verzekerde nog niet gepensioneerd is) of bij overlijden van de verzekerde voor de pensionering.

In de volgende omstandigheden is de uitkering niet verschuldigd:

 • bij overlijden als gevolg van zelfmoord, die minder dan een jaar na de sluiting van het contract plaatsheeft. Dit zelfde principe is van toepassing op elke verhoging van het risicokapitaal, vanaf de datum van deze verhoging;
 • bij overlijden als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een oorlog tussen verschillende staten of gelijkaardige feiten of burgeroorlog;
 • bij overlijden dat voortvloeit uit een volksbeweging of oproer.

Bescherm u en uw nabestaanden

 • dekking tegen arbeidsongeschiktheid om uzelf te beschermen tegen de gevolgen van langdurige ziekte, depressie, ongeval, …
 • overlijdensdekking om uw gezin te beschermen als u vroegtijdig zou overlijden.

Lees de Financiële Informatie Fiche voor het

en de Algemene Voorwaarden voordat u intekent en

om meer te weten te komen over de waarborgen, uitsluitingen en kosten.

Wettelijke bepalingen

Het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) is onderworpen aan het Belgische recht.